Member login

Call us - 033 0004 0004.

CSYP yng Nghymru

English

Cymru oedd y wlad gyntaf i benodi ei Swyddog penodol ei hun ar gyfer CSYP. Gwnaed y penodiad hwn ar sail cytundeb gyda Llywodraeth Cymru, a drefnwyd gan SkillsActive, Cyngor y Sector Sgiliau ar gyfer Hamdden a Dysgu Egnïol.

Hanes CSYP yng Nghymru

Ers ei sefydlu yng Nghymru yn 2005, mae CSYP wedi mynd o nerth i nerth ac, ar hyn o bryd, mae wrthi’n cyflwyno rhaglen waith a gefnogir gan Chwaraeon Cymru. O ganlyniad i godi proffil, mae nifer yr hyfforddwyr cofrestredig sy’n gweithredu yng Nghymru wedi mwy na dyblu ers 2005.

Yng Nghymru mae’r ganran uchaf o aelodau Lefel 3 ar hyd a lled rhanbarthau’r DU. Bydd y gweithwyr ymarfer proffesiynol hynod fedrus hyn yn chwarae rhan allweddol mewn cyrraedd y targedau uchelgeisiol sydd wedi cael eu pennu yn Strategaeth ‘Dringo’n Uwch’ Llywodraeth Cymru ar gyfer Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol.

Manteision Ychwanegol i Aelodau Cymru

O ganlyniad i’r gefnogaeth barhaus a ddarperir gan Chwaraeon Cymru, mae aelodau CSYP sy’n byw yng Nghymru’n derbyn manteision ychwanegol, fel cyfathrebu penodol i Gymru.

Dim ond hyfforddwyr cofrestredig CSYP sy’n gymwys i weithio ar y cynlluniau a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru, fel y Cynllun Cyfeirio at Ymarfer Cenedlaethol a cheisiadau am Grantiau Datblygu.

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cofiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rheolwr y Gofrestr yng Nghymru

Penodwyd John Byers ym mis Ionawr 2006 ac mae’n gweithredu fel Swyddog y Gofrestr yng Nghymru. John sy’n bennaf gyfrifol am arwain datblygiad CSYP yng Nghymru ac mae hyn yn cynnwys gwaith hyrwyddo ac eirioli ymhlith cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant, a sicrhau bod adnoddau priodol ar gael (gan gynnwys rhai cyfrwng Cymraeg).

Training
Training
Blog
Blog
LinkedIn
LinkedIn